دکتر محمد علی زمانی

دکتر محمد علی زمانی | دکتر آلرژی شهرکرد | دکتر آلرژی کودکان در شهرکرد | مطب زمانی

دکتر محمد علی زمانی

استاد یار دانشگاه
نظام پزشکی :40031
فوق تخصص آسم ؛آلرژی وایمن شناسی بالینی (کودکان وبزرگسالان)
عضور انجمن ایمونولوژی وآلرژی ایران
متخصص نوزادان وکودکان
تست حساسیت ،واکسن آلرژی ،نوار ریه

  • تست های پوستی (skin prick test)جهت تشخیص نوع آلرژی
  • حساسیت زدایی (ایمنوتراپی ) یا واکسن آلرژی
  • انجام اسپیرومتری (نوار ریه)
  • آلرژی های پوستی (کهیر،اگزما و...)
  • آلرژی تنفسی فصلی ودائمی
  • آلرژی غذایی ودارویی
دکتر محمد علی زمانی | دکتر آلرژی شهرکرد | دکتر آلرژی کودکان در شهرکرد | مطب زمانی

سوابق کاری

سوابق کاری دکتر محمد علی زمانی :

ریاست سابق  بیمارستان هاجر شهرکرد

پزشکی قانونی شهرستان اردل

رئیس هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرکرد

عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شهرکرد

مدیرگروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معاونت آموزشی دانشکده پزشکی شهرکرد